Thông báo v/v chi trả 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi cho CB.CNV tham gia công tác tại Công ty đến thời điểm cổ phần hóa
Cập nhật: 12.07.2019 03:08

File đính kèm: ThongBaoChiTra2QuyKhenThuong_PhucLoi.PDF